Jegyzői pályázat

Pályázati felhívás
az Alföldi Agrár Vizsgaközpont
Jegyzői névjegyzék kialakításához

Jelen Pályázati felhívás célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Jegyzői névjegyzékbe történő pályázók részére, a pályázaton történő részvétel feltételeivel, a pályázat benyújtásának határidejével és módjával, illetve elbírásásával kapcsolatban.

Vizsgaközpontunk a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez jegyzői feladatokra szakértőket keres.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben az alábbi követelmények és feladatleírások szerepelnek:

274. § A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el. E feladatkörében

1. vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,

2. összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,

3. kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,

4. kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,

5. elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,

6. felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,

7. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint

8. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

275. § Az akkreditált vizsgaközpontot, a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagját az egyes vizsgatevékenységek tekintetében azok lezárásáig, a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság további tagját és a szakmai vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmények tekintetében azok kihirdetéséig titoktartási kötelezettség terheli.

A pályázaton történő részvétel feltételei a következőek:

• Hiánytalan pályázati dokumentáció

• A Pályázó adatlapjában szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése

• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a törzslapnyilvántartó rendszer ismerete, korábbi jegyzői tevékenység ellátásának igazolása

A Pályázó vállalja, hogy részt vesz a vizsgaközpont által szervezett felkészítő képzésben, sikeres vizsga után kerülhet a szakértői névjegyzékbe

A pályázati adatlap és a hozzá tartozó dokumentumok befogadásának feltétele:

• A pályázó teljes körűen kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges pályázati adatlapot, hiánytalanul benyújtja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.

• A szakmai önéletrajzban és pályázati adatlap megfelelő pontjában a pályázó térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is, különösen a pályázott képzési területre vonatkozó kompetencia alátámasztott és megfelelő igazolására. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.

• A pályázó valamennyi képzettségét igazoló dokumentumát benyújtja, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat megadása és megküldése.

(Hiányos pályázati dokumentáció beérkezése esetén a vizsgaközpont emailben tájékoztatást küld a pályázatot benyújtó részére a hiányzó, pótolandó dokumentumok felsorolásával, és határidő közlésével egy alkalommal lehetőséget teremt hiánypótlásra.)

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtása folyamatos. A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett
pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus
úton a vizsgakozpont@aavk.hu e-mail címre,
illetve az eredeti dokumentumokat postai úton
kell benyújtani az Alföldi Agrár Vizsgaközpont 6640 Csongrád, Kis-Tisza utca 6/A címre.

A pályázat benyújtása során a vizsgaközpont elfogadja az AVDH, azaz Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés szolgáltatás elektronikus aláírási lehetőséget is a pályázó pályázati anyagainak aláírására, amennyiben a szolgáltatást ügyfélkapun keresztüli azonosítással veszi igénybe.

Az AVDH felhasználói tájékoztató itt megtekinthető: HITELESÍTÉS (magyarorszag.hu).

Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje: folyamatos

A benyújtott pályázatok elbírálása folyamatos.

A benyújtott pályázati anyag elbírálásának eredményéről a jelentkezők a pályázati lapon megadott e-mail címre kapnak értesítést.

További információ, felvilágosítás kérhető a vizsgakozpont@aavk.hu címen.